Uitnodiging extra en reguliere algemene ledenvergadering FC Lisse

Hierbij tref je de informatie over een extra en de reguliere algemene leden vergadering van FC Lisse

Aanleiding
Naast onze statuten hebben we een Huishoudelijk reglement waarin een aantal regels, richtlijnen en afspraken zijn vastgelegd om onze vereniging goed te laten functioneren. Een Huishoudelijk reglement is in feite een aanvulling op de statuten.

In 2020 zijn onze statuten aangepast en gemoderniseerd. Het Huishoudelijk reglement dateert echter nog uit 2010 en sluit niet meer helemaal aan bij de huidige situatie. Daarom stelt het bestuur voor Huishoudelijk reglement aan te passen.

Volgens dit Huishoudelijk reglement kan wijziging slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene ledenvergadering (artikel 25) en slechts indien ten minste tweederde van alle leden aanwezig is. Als dat vereiste minimaal aantal leden niet aanwezig is, dient binnen vier weken een tweede algemene ledenvergadering plaats te vinden. Een besluit tot wijziging kan dan genomen worden (ongeacht het aantal aanwezige leden) door een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen.


Extra ALV op dinsdag 18 oktober
Om deze voorgeschreven procedure op de juiste manier te volgen, nodigt het bestuur u uit voor een extra algemene ledenvergadering op dinsdag 18 oktober 2022 om 19.00 uur in de businessruimte van FC Lisse.

De agenda luidt als volgt:
1. Opening door de voorzitter.

2. Behandeling van het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk reglement:
a: Vaststellen of het benodigde aantal van 2/3 van de leden aanwezig is.
b: Zo ja; vervolg van het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk reglement.
c: Zo nee; sluiting van dit agendapunt.

3. Rondvraag

4. Sluiting van de vergadering.

Als tijdens deze extra algemene ledenvergadering van dinsdag 18 oktober niet het vereiste minimale aantal leden aanwezig is, wordt de vergadering gesloten en zal het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk reglement op de agenda geplaatst worden van de algemene ledenvergadering van 20 oktober 2022.


Reguliere ALV op donderdag 20 oktober
Op donderdag 20 oktober 2022 wordt om 19:30 uur de Algemene Ledenvergadering van FC Lisse gehouden in de Businessclub.

In die vergadering blikt het Bestuur in financiële zin terug op het seizoen 2021 – 2022 en doet het verslag van het bijzondere jaar voor onze vereniging.

De agenda voor 20 oktober 2022 luidt als volgt:
1. Opening en mededelingen

2. Verslag van vorige ALV
Vaststelling verslag van de ALV van 21 oktober 2021

3. Behandeling ingekomen stukken
De behandeling van ingekomen stukken zal zich beperken tot die stukken die uiterlijk op 13 oktober 2022 door de secretaris zijn ontvangen.

4. Status nieuwe accommodatie

5. (Her)benoeming bestuursleden
Volgens het daartoe geldende rooster treedt Chris van der Salm af als bestuurslid, en stelt zich niet herkiesbaar.
Voor deze vacature hebben wij Michael van der Bent bereid gevonden zich verkiesbaar te stellen als Algemeen bestuurslid.
Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering, dus tot uiterlijk 13 oktober 2022, bij de secretaris worden aangemeld, mits hun kandidatuur wordt ondersteund met de handtekeningen van tenminste 10 stemgerechtigde leden.

6. Presentatie financieel verslag 2021-2022 en begroting 2022-2023
• Balans – verlies en winstrekening 2021-2022
• Begroting 2022-2023

7. Verlening van decharge door kascommissie

8. Benoeming leden kascommissie

9. Pauze

10. Presentatie jaarverslag Bestuur

11. Voorstel voor de contributies voor het nieuwe seizoen
Indien tijdens de extra algemene ledenvergadering op 18 oktober 2022 agendapunt 2 niet behandeld is vanwege het ontbreken van het vereiste minimale aanwezige aantal leden zal agendapunt 12 hier worden behandeld.

12. Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement

13. Vaststelling donderdag 19 oktober 2023 als datum volgende vergadering

14. Rondvraag

Het verslag van de ALV van 21 oktober 2021 en de financiële stukken zijn op 20 oktober om 19.00 te verkrijgen in de Businessruimte.


Hieronder vind je een link naar het Huishoudelijk reglement en de voorgestelde nieuwe versie:

Huidige Huishoudelijk reglement
Conceptversie nieuwe Huishoudelijk reglement

Indien u vragen hebt kunt u die stellen via een mail aan de secretaris via secretaris@fclisse.nl.

Namens het Bestuur van FC Lisse,
Leon Annokkee – Voorzitter