Uitnodiging Algemene Ledenvergadering FC Lisse

Op donderdag 26 oktober 2023 wordt om 19:30 uur de Algemene Ledenvergadering (ALV) van FC Lisse gehouden in de Coffee Click Lounge (Businessruimte). Wij nodigen alle leden en vertegenwoordigers van onze jeugdleden uit tot het bijwonen van deze vergadering.

De agenda voor deze ALV luidt als volgt:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van vorige ALV’s

Vaststelling verslag van de ALV van 20 oktober 2022

Vaststelling verslag van de Bijzondere ALV van 29 juni 2023

3. Behandeling ingekomen stukken

De behandeling van ingekomen stukken zal zich beperken tot die stukken die uiterlijk op
19 oktober 2023 door de secretaris (secretaris@fclisse.nl) zijn ontvangen.

4. Presentatie financieel verslag 2022-2023

5. Verslag van de Kascommissie 

6. Benoeming leden Kascommissie

7. Presentatie jaarverslag Bestuur

8. (Her)benoeming bestuursleden

Volgens het daartoe geldende rooster treedt Ernst-Jan Reinerie af als Algemeen Bestuurslid, maar draagt het bestuur hem graag voor voor herbenoeming. 

Volgens het daartoe geldende rooster treedt Piet-Hein van der Meer af als penningmeester, en stelt zich niet herkiesbaar. Voor deze vacature hebben wij Dave Zonneveld bereid gevonden zich verkiesbaar te stellen.  

Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV, dus tot uiterlijk 19 oktober 2023, bij de secretaris worden aangemeld, mits hun kandidatuur wordt ondersteund met de handtekeningen van tenminste 10 stemgerechtigde leden.

9. Pauze

10. Presentatie begroting 2023-2024

11. Voorstel voor de contributies voor het nieuwe seizoen (2024 – 2025)

12. Vaststelling donderdag 24 oktober 2024 als datum voor de volgende ALV

13. Rondvraag

De verslagen van de ALV van 20 oktober 2022 en van de Bijzondere ALV van 29 juni 2023 alsmede de financiële stukken zijn op 26 oktober vanaf 19.00 uur te verkrijgen in de Coffee Click Lounge (Businessruimte).

Namens het Bestuur van FC Lisse,

Kee-Hoei Tan
Voorzitter