Sportiviteit en respect

Sportiviteitsbeleid

FC Lisse is een vereniging die staat voor sportiviteit en respect. Alle leden en supporters samen maken FC Lisse tot een prachtige vereniging die meer is dan een voetbalclub. Het is de plek waar supporters en leden elkaar ontmoeten en saamhorigheid vinden, waar alle vrijwilligers samen er met al hun talenten voor zorgen dat onze club groeit en bloeit, waar allerlei evenementen aan heel veel mensen een hoop gezelligheid geven. Onze slogan is niet voor niks: ‘Ik ben de vereniging, wij zijn FC Lisse’.

FC Lisse moet deze sportieve en gezellige vereniging blijven! Dat gaat niet zo maar. Daarvoor is de inzet van iedereen heel hard nodig. Incidenten op of rondom de velden kunnen het beste worden voorkomen als iedereen de gedragsregels van FC Lisse tot zich neemt en actief uitdraagt. Mocht er dan toch nog een incident plaatsvinden, dan is het van belang dat overtreders direct op hun gedrag worden aangesproken. Zo voorkom je dat incidenten grotere vormen gaan aannemen.

Sportiviteit en respect zijn dus van groot belang. Sportiviteit en respect tussen FC Lisse-leden en -supporters onderling, maar ook richting tegenstanders en (assistent)scheidsrechters. Want zonder hen kun je immers niet voetballen. Daarom zorgen we er met zijn allen voor dat iedereen plezier aan zijn of haar hobby beleeft.

Commissie Sportiviteit en Respect

In het Statuut Sportiviteit en Respect, zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering (en statutair ook wel aangeduid als Tuchtreglement), is bepaald dat de vereniging een Commissie Sportiviteit en Respect heeft. Deze commissie heeft kort samengevat de volgende taken:
a. het ontwikkelen van acties en initiatieven die bijdragen aan de naleving van algemeen geaccepteerde maatschappelijke normen en van door de KNVB vastgestelde regels;

b. het bevorderen en bewaken van een goed en sportief verenigingsklimaat;

c. het bewaken van door FC Lisse vastgestelde gedragsregels;

d. het uitvoeren en evalueren van de procedure voor de afhandeling van incidenten.

De Commissie Sportiviteit & Respect vormt een onafhankelijk adviesorgaan binnen FC Lisse. De commissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. Vanuit het principe dat voorkomen beter is dan genezen, is de focus van de commissie gericht op het scheppen van een klimaat waarin incidenten worden voorkomen. Mochten er zich toch nog incidenten voordoen, dan zorgt de commissie voor de afhandeling van die incidenten.

Missie 

De commissie Sportiviteit en Respect van FC Lisse bewaakt en coördineert een veilig en sportief sportklimaat bij FC Lisse. Dit doen zij door te coachen, verbinden en waar nodig te handhaven zodat iedereen die op het sportpark komt zich veilig en gerespecteerd voelt.

Visie 

Vanuit een vooraf vastgelegde beleidsrichting handelt de commissie Sportiviteit en Respect snel incidenten af middels een integere en transparante werkwijze. Hierbij zal de coachende en “ verbroederende” lijn de voorkeur krijgen maar zal gehandhaafd worden zodra bepaalde grenzen worden overschreden.

Dirk Bader, bestuurder bij FC Lisse, speelt een rol in de commissie als verbindingsman naar en van het Bestuur.

Als belangrijke doelgroep richt FC Lisse zich in dit kader op de jeugd. Met name voor de jongste jeugd vindt de club het van het grootste belang dat ze hun sport kunnen bedrijven in een omgeving waarin ze zich veilig voelen, waarin ze niet worden blootgesteld aan misdragingen van (bege)leiders, ouders, toeschouwers, officials, etc, etc. De coach of begeleider van een team is in dat opzicht verantwoordelijk voor het team. Als hij of zij vindt dat er in een onvriendelijke sfeer moet worden gespeeld, is hij of zij bij voorbaat door het bestuur gemandateerd daar eventuele consequenties aan te verbinden.

Leden, maar ook niet-leden, kunnen door hen ervaren incidenten op het gebied van sportiviteit en respect doorgeven middels het downloaden, invullen en opsturen van het onder aan deze tekst geplaatste ‘Meldingsformulier incidenten’. Waarbij het alternatief is om de papieren versie van dit document te gebruiken dat op wedstrijddagen te verkrijgen is bij het Wedstrijdsecretariaat. Na ontvangst van het formulier zal meteen actie worden ondernomen, vanzelfsprekend onder inachtneming van volledige vertrouwelijkheid.

Tenslotte is de coördinator van de Commissie Sportiviteit & Respect te bereiken via het contactformulier op onze website.

Gedragscode

“Ik ben de vereniging, wij zijn FC Lisse”

FC Lisse heeft een aantal regels die voor ieder lid en iedere gast op ons sportpark gelden. Met elkaar maken we namelijk onze vereniging tot iets waar we trots op zijn. Iedereen moet zich thuisvoelen binnen en bij onze vereniging. Plezier, sportiviteit, respect en betrokkenheid staan daarom voorop. Vanzelfsprekend gedraagt iedereen zich zoals dat van een FC Lisse-lid verwacht mag worden. Bij wangedrag spreken we elkaar daar direct op aan. Binnen FC Lisse geldt afspraak = afspraak: we doen wat we met z’n allen hebben afgesproken.

Plezier

Winnen is belangrijk, maar plezier hebben staat op één
Wij winnen en verliezen met zijn allen
Lachen is altijd goed, maar uitlachen doen we nooit

Sportiviteit

 • Wij geven tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf en na afloop van de wedstrijd een hand;
 • Wij geven geen commentaar op de wedstrijdleiding;
 • Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders;
 • Spelers schelden nooit op elkaar of op anderen tijdens het spel;
 • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen;
 • Ouders/supporters moedigen op een positieve wijze de spelers aan;
 • Trainers en leiders coachen op een positieve manier;
 • Wij geven onze fouten toe;
 • Wij stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag.

Respect

 • Wij pesten niemand;
 • Wij hebben respect voor ieders eigendommen;
 • Wij vangen nieuwe spelers op zodat ze zich welkom voelen;
 • Wij vangen de wedstrijdleiding en de tegenstanders voorafgaand aan de wedstrijd op en begeleiden hen als een goede gastheer;
 • Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;
 • Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag;
 • Wij hebben respect voor ons complex en gooien afval in de afvalbakken;
 • Wij hebben respect voor de vrijwilligers van de vereniging en ondersteunen hen waar nodig.

Betrokkenheid

Leden van de vereniging en de ouders/verzorgers van de jeugdleden verrichten werkzaamheden ten behoeve van de vereniging
Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen

Downloads

De commissie Sportiviteit en Respect

De Commissie Sportiviteit & Respect bestaat uit:

Robin Fransen (coordinator)

Gerard Schoone

Michel Oude Veldhuis

Koos v/d Zwet

De commissie is bereikbaar via: fclissesr@hotmail.com.