Extra Algemene Leden Vergadering

De huidige statuten van onze vereniging zijn op 16 mei 1997 vastgesteld. De statuten kunt u zien als handboek voor onze vereniging. De belangrijkste spelregels voor het reilen en zeilen binnen onze voetbalorganisatie zijn erin vastgelegd.

De KNVB heeft in de licentievoorwaarden die gelden voor alle clubs die uitkomen in de tweede en derde divisie vastgelegd dat het bestuur van de verenigingen (en eventueel van gelieerde spelers-stichtingen) onafhankelijk moet kunnen opereren en daarom niet in meerderheid mag bestaan uit personen (lees: sponsors) die een belangrijke rol spelen bij de financiering van de vereniging. Onze vereniging heeft geen gelieerde spelers-stichting. Daarnaast lijkt een update van de statuten naar de huidige tijdgeest wenselijk en noodzakelijk Dat moet uiterlijk 15 januari 2020 ook worden vastgelegd in de statuten, op onderstaande door de KNVB in de licentievoorwaarden voorgeschreven wijze.

Wijziging van de statuten is in beginsel alleen mogelijk in een Algemene Ledenvergadering (ALV), waar 2/3 van het totaalaantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Die vertegenwoordiging kan dan middels een schriftelijke volmacht via een ander aanwezig lid, welke overigens maar maximaal 1 stem extra mag uitbrengen.

Daarnaast is vereist dat van deze aanwezigen 2/3 instemt met de statutenwijziging. Dat betekent voor onze vereniging dat er op de ALV ongeveer 700 leden aanwezig of vertegenwoordigd moeten zijn en dat van die 700 (vertegenwoordigde) leden er meer dan 450 voor de wijziging moeten stemmen. Is het vereiste aantal (ongeveer 700 dus) leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan dient de voorzitter de vergadering te sluiten en moet het bestuur binnen vier weken een nieuwe ALV uitschrijven en houden. Daar kunnen de statuten gewijzigd worden als 2/3 van het aantal aanwezige leden instemt met de wijziging.

Om deze voorgeschreven procedure op de juiste manier te volgen, nodigt het bestuur u uit voor een extra algemene ledenvergadering op donderdag 19 december 2019, om 19:30 in de businessruimte van FC Lisse.

De agenda luidt als volgt:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Behandeling van het voorstel tot wijziging van de statuten.
  3. Vaststellen of het benodigde aantal van 2/3 van de leden aanwezig is.
  4. Zo ja; vervolg van het voorstel tot wijziging van de statuten
  5. Zo nee: sluiting van dit agendapunt.
  6. Rondvraag.
  7. Sluiting van de vergadering.

Als tijdens de extra ALV van donderdag 19 december hier niet het vereiste aantal van ongeveer 700 leden aanwezig is, wordt de vergadering gesloten en zal het voorstel tot wijziging van de statuten op de agenda geplaatst worden van de extra Algemene Ledenvergadering van 21 december 2019, aanvang 09.30 uur in de businessruimte

Alle leden ontvangen via een email met de uitnodiging en overige informatie voor deze extra ALV.

Vanaf heden liggen de huidige en  het concept van de gewijzigde statuten ook ter inzage in de bestuurskamer. Indien u vragen hebt kunt u die stellen via een mail aan de secretaris van de vereniging.

Het bestuur