Agenda en toelichting Algemene Ledenvergadering

Op maandag 8 oktober 2018 wordt om 19:30 uur de Algemene Ledenvergadering van FC Lisse gehouden. In die de vergadering blikt het Bestuur in financiële zin terug op het seizoen 2017 – 2018 en doet het verslag van de vele activiteiten die plaats hebben gevonden binnen de verschillende onderdelen van de vereniging. Daarnaast stelt het voor Leon Annokkee te herbenoemen tot Voorzitter, Erik van Es te herbenoemen tot Bestuurslid Breedtesport en Hubert Habers te herbenoemen tot Bestuurslid Communicatie. Rick Gerritsen heeft tijdens de ALV van vorig jaar aangegeven nog 1 jaar door te willen. Hij zal dan op deze ALV aftreden, zijn plaats in het bestuur zal niet worden opgevuld, zijn taken zullen op een andere manier bestuurlijk worden belegd.

De agenda voor 8 oktober 2018 luidt als volgt:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling verslag vergadering 6 oktober 2017

3. Behandeling ingekomen stukken

De behandeling van ingekomen stukken zal zich beperken tot die stukken die uiterlijk op 31 september 2018 door de secretaris zijn ontvangen.

4. Status nieuwe accommodatie

5. Kledingplan

6. (Her)benoeming bestuursleden

Volgens het daartoe geldende rooster treedt Rick Gerritsen af als Bestuurslid Voetbalzaken Techniek, de bestuursrol zal op een andere wijze worden ingevuld.

Volgens het daartoe geldende rooster treedt Leon Annokkee af als Voorzitter, maar draagt het Bestuur hem graag voor tot herbenoeming

Volgens het daartoe geldende rooster treedt Erik van Es af als Bestuurslid Breedtesport, maar draagt het Bestuur hem graag voor tot herbenoeming

Volgens het daartoe geldende rooster treedt Hubert Habers af als Bestuurslid Communicatie, maar draagt het Bestuur hem graag voor tot herbenoeming

Tegenkandidaten voor de vacatures kunnen tot uiterlijk 10 dagen voor de Algemene Ledenvergadering, dus tot uiterlijk 28 september 2018, bij de secretaris worden aangemeld, mits hun kandidatuur wordt ondersteund met de handtekeningen van tenminste 10 stemgerechtigde leden.

7. Presentatie financieel verslag 2017-2018 (incl. balans en winst- en verliesrekening)

8. Verlening van decharge door kascommissie

9. Benoeming leden kascommissie

10. Pauze

11. Presentatie jaarverslag Bestuur

12. Voorstel voor de contributies voor het nieuwe seizoen

13. Vaststelling maandag 9 oktober 2019 als datum volgende vergadering

14. Rondvraag

Op 8 oktober 2018 is de Business Room vanaf 19:00 uur geopend en zijn aldaar ook de vergaderstukken in te zien.

Namens het Bestuur van FC Lisse,

Leon Annokkee – Voorzitter