Agenda Algemene Ledenvergadering 24 oktober

Op donderdag 24 oktober 2019 wordt om 19:30 uur de Algemene Ledenvergadering van FC Lisse gehouden. In die de vergadering blikt het Bestuur in financiële zin terug op het seizoen 2018 – 2019 en doet het verslag van de vele activiteiten die plaats hebben gevonden binnen de verschillende onderdelen van de vereniging. Daarnaast stelt het voor Piet-Hein van der Meer te herbenoemen tot Penningmeester.

De agenda voor 24 oktober 2019 luidt als volgt:

1. Opening en mededelingen

2. Verslagen vorige ALV’s

· Vaststelling verslag van de ALV van 8 oktober 2018

· Vaststelling verslag van de bijzondere ALV van 6 mei 2019

3. Behandeling ingekomen stukken

De behandeling van ingekomen stukken zal zich beperken tot die stukken die uiterlijk op 17 oktober 2019 door de secretaris zijn ontvangen.

4. Status nieuwe accommodatie/obligatieplan

5. Bestuursprogramma.

Leon geeft hierover een toelichting

6. (Her)benoeming bestuursleden

Volgens het daartoe geldende rooster treedt Piet-Hein van der Meer af als Penningmeester, maar hij is herkiesbaar

Volgens het daartoe geldende rooster treedt Cees Verburg af als Bestuurslid Algemene Zaken, is niet herkiesbaar en de bestuursrol zal op een andere wijze worden ingevuld.

Tussentijds treedt Hubert Habers af als Bestuurslid Communicatie, zijn bestuursrol zal op een andere wijze worden ingevuld.

Tegenkandidaten voor de vacature van Penningmeester kunnen tot uiterlijk 10 dagen voor de Algemene Ledenvergadering, dus tot uiterlijk 14 oktober 2019, bij de secretaris worden aangemeld, mits hun kandidatuur wordt ondersteund met de handtekeningen van tenminste 10 stemgerechtigde leden.

7. Presentatie financieel verslag 2018-2019 (incl. balans en winst- en verliesrekening)

8. Verlening van decharge door kascommissie

9. Benoeming leden kascommissie

10. Pauze

11. Presentatie jaarverslag Bestuur

12. Voorstel voor de contributies voor het nieuwe seizoen

13. Vaststelling maandag 5 oktober 2020 als datum volgende vergadering

14. Rondvraag

Op 24 oktober 2019 is de Business Room vanaf 19:00 uur geopend en zijn aldaar ook de vergaderstukken in te zien.

Namens het Bestuur van FC Lisse,

Leon Annokkee – Voorzitter