• Op donderdag 21 oktober 2021 wordt om 19:30 uur de Algemene Ledenvergadering van FC Lisse gehouden in de Businessclub. In die vergadering blikt het Bestuur in financiële zin terug op het seizoen 2020 – 2021 en doet het verslag van het bijzondere jaar voor onze vereniging.

  De agenda voor 21 oktober 2021 luidt als volgt:
  1. Opening en mededelingen
  2. Verslag van vorige ALV
  Vaststelling verslag van de ALV van 12 november 2020
  3. Behandeling ingekomen stukken
  De behandeling van ingekomen stukken zal zich beperken tot die stukken die uiterlijk op 14 oktober 2021 door de secretaris zijn ontvangen.
  4. Status nieuwe accommodatie
  5. (Her)benoeming bestuursleden
  Volgens het daartoe geldende rooster treedt Leon Annokkee af als Voorzitter, en stelt zich herkiesbaar.
  Voor de vacature die vorige ALV ontstond hebben wij Marc Gozeling bereid gevonden zich verkiesbaar te stellen als Algemeen bestuurslid.
  Tegenkandidaten voor beide bestuursrollen kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor de Algemene Ledenvergadering, dus tot uiterlijk 14 oktober 2021, bij de secretaris worden aangemeld, mits hun kandidatuur wordt ondersteund met de handtekeningen van tenminste 10 stemgerechtigde leden.
  6. Presentatie financieel verslag 2020-2021 en begroting 2021-2022
  • Balans – verlies en winstrekening 2020-2021
  • Begroting 2021-2022
  7. Verlening van decharge door kascommissie
  8. Benoeming leden kascommissie
  9. Pauze
  10. Presentatie jaarverslag Bestuur
  11. Voorstel voor de contributies voor het nieuwe seizoen
  12. Vaststelling donderdag 20 oktober 2022 als datum volgende vergadering
  13. Rondvraag

  Het verslag van de ALV van 12 november 2021 en de financiële stukken zijn op 21 oktober om 19:00 uur te verkrijgen in de Businessruimte.

  Namens het Bestuur van FC Lisse,
  Leon Annokkee – Voorzitter